Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn zonder enige korting contant betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk geformuleerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de factuur alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van €10, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 15% forfaitair (met een minimum van 50 €) aangerekend worden.

Ingeval van niet-betaling zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vordering.